Nhận quay các dạng quảng cáo , giới thiệu doanh nghiệp chỉ từ 6.900.000